Skip to content
Home » Kvietimas kompanijoms prisijungti prie Vaistų rinkodaros etikos kodekso

Kvietimas kompanijoms prisijungti prie Vaistų rinkodaros etikos kodekso

KVIETIMAS
DĖL PRISIJUNGIMO PRIE VAISTŲ RINKODAROS ETIKOS KODEKSO

Vaistų rinkodaros etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo komisija informuoja, kad 2010 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-760 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo nr. v-267 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“ (Valstybės žinios, 2010-09-09, Nr. 106-5478) buvo patvirtinta tvarka, pagal kurią pareiškėjas, pageidaudamas įrašyti vaistinį preparatą į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentui pateikia: Pareiškėjo, pageidaujančio įrašyti vaistinį preparatą į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, deklaraciją.
Šia Deklaracija Pareiškėjas patvirtina, kad laikosi vaistinių preparatų rinkodarą ir santykius su sveikatos priežiūros specialistais bei pacientų organizacijomis reglamentuojančio etikos kodekso, parengto atsižvelgiant į farmacijos kompanijas vienijančių tarptautinių organizacijų (pvz., Tarptautinės farmacijos gamintojų asociacijų federacijos (IFPMA), Europos farmacijos gamintojų ir asociacijų federacijos (EFPIA), Europos generinių vaistų asociacijos (EGA) priimtų kodeksų nuostatas bei šių organizacijų rekomendacijas, bendruosius etikos principus ir teisės aktų reikalavimus.
Norime Jus informuoti, kad yra priimtas Vaistų rinkodaros etikos kodeksas (toliau-Kodeksas). Su Kodeksu Jūs galite susipažinti tinklapyje www.vaistukodeksas.lt .
Kodeksas yra priimtas savo noru ir bendru vaistų rinkodara Lietuvoje užsiimančių kompanijų asociacijų susitarimu – EFA ir VGA. Juo siekiama užtikrinti, kad farmacijos kompanijos reklaminę veiklą vykdytų tinkamai, vengtų nesąžiningos praktikos ir galimų interesų konfliktų su sveikatos priežiūros specialistais, laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Tokiu būdu Kodeksas siekia puoselėti tokią aplinką, kurioje visuomenė galėtų tinkamai apsispręsti dėl vaistų vartojimo, atsižvelgdama į kiekvieno vaistinio preparato naudingąsias savybes ir ligonių sveikatos priežiūros poreikius.
Suvokdami tikslios, sąžiningos ir objektyvios informacijos apie vaistinių preparatų suteikimo svarbą, sąžiningos ir etiškos reklaminės veiklos svarbą, atsižvelgdami į kompanijų, nepriklausančių minėtoms asociacijoms, išreikštus pageidavimus, kviečiame visas vaistų rinkodara Lietuvoje užsiimančias kompanijas prisijungti prie gausaus Kodeksą pripažįstančių ir jo reikalavimus įsipareigojusių vykdyti kompanijų būrio.
Atkreipiame dėmesį, kad Kodeksas yra parengtas pagal Lietuvoje 2004 m. priimtą Etikos kodeksą laikantis EFPIA Kodekso nuostatų ir bendrų etikos principų. Jis taip pat atspindi ES Tarybos direktyvoje 2001/83/EB su pataisomis iškeltus reikalavimus, susijusius su žmonėms skirtų vaistinių preparatų panaudojimu (toliau – Direktyva). Kodeksas atitinka bendrąsias Direktyvos nuostatas, pagal kurias pripažįstama savanoriška vaistinių preparatų reklamos kontrolė, įgyvendinama per farmacijos pramonės sektoriui atstovaujančias organizacijas (institucijas), suteikiant teisę kreiptis į tokias organizacijas esant nusiskundimams. Kodeksas taip pat atsižvelgia į Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin. 2006 Nr.78-3056), Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (Žin. 2000, Nr.64-1937, 2002, Nr. 123-5508) bei Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin. 1996, Nr.71-1706, 2000, Nr. 75-2272, 2006 Nr.82-3254) nuostatas.
Tikėdamiesi Jūsų teigiamo sprendimo, prašytume Jūsų apsisprendimą prisijungti prie Vaistų rinkodaros etikos kodekso ir įsipareigojimą laikytis kodekso reikalavimų išreikšti raštu.
Iš anksto dėkojame ir tikimės malonaus bendradarbiavimo.

Pagarbiai,

Vaistų rinkodaros etikos kodekso
pažeidimų nagrinėjimo komisijos
pirmininkas dr. Artūras Petkus

lt_LTLT