APIE ETIKOS KOMISIJĄ

Vaistų rinkodaros kodeksas yra priimtas savo noru ir bendru vaistų rinkodara Lietuvoje užsiimančių kompanijų asociacijų susitarimu – IFPA ir VGA. Juo siekiama užtikrinti, kad farmacijos kompanijos reklaminę veiklą vykdytų tinkamai, vengtų nesąžiningos praktikos ir galimų interesų konfliktų su sveikatos priežiūros specialistais, laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Tokiu būdu Kodeksas siekia puoselėti tokią aplinką, kurioje visuomenė galėtų tinkamai apsispręsti dėl vaistų vartojimo, atsižvelgdama į kiekvieno vaistinio preparato naudingąsias savybes ir ligonių sveikatos priežiūros poreikius. Šis Kodeksas jokiais būdais, kurie galėtų pakenkti sąžiningai konkurencijai ar ribotų sąveiką su sveikatos priežiūros specialistais, neskatina riboti vaistinių preparatų reklamos.

Vaistų rinkodaros etikos Kodekso, reglamentuojančio vaistų rinkodarą ir tarpusavio santykius su sveikatos priežiūros specialistais, o taip pat santykius tarp farmacijos pramonės ir pacientų organizacijų priežiūrą vykdo Vaistų rinkodaros etikos komisija. Komisija užtikrina, kad tiek iš farmacijos pramonės sektoriui priklausančių, tiek iš nepriklausančių subjektų gauti nusiskundimai būtų nagrinėjami vienodai, neatsižvelgiant į nusiskundimą pateikusius asmenis.

Komisijos pagrindinės funkcijos ir pareigos: organizuoja Komisijos darbą, vykdo Kodekso priežiūrą, nagrinėja pranešimus dėl Kodekso pažeidimų, juos įvertina ir priima sprendimus.

Etikos komisija yra renkama 2 metams ir ją sudaro 8 nariai, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisijai pirmininkauja asmuo, nepriklausantis farmacijos sektoriui, jį tvirtina IFPA ir VGA bendru sutarimu. IFPA ir VGA deleguoja į Komisija po 3 narius.

Vaistų rinkodaros etikos komisijos sudėtis:

Pirmininkas

Žilvinas Kvietkus

Pirmininko pavaduotojas

Justinas Poderis

Nariai:

Mindaugas Grinevičius

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Branch

Lina Grybytė – Tviragienė

UAB „Servier Pharma“

Audronė Jurkevičiūtė

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Milda Trakimienė

UAB „Teva Baltics”

Darius Staugaitis

UAB ,,Medochemie Lithuania“

Armen Manukian

UAB ,,Merck Sharp & Dohme“